SeaClub
Reģistrācija
  • Nirvana
  • Baltsails
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

15.09.1998 Noteikumi nr. 348

Rīgā

Noteikumi par kuģu ienākšanas un iziešanas formalitātēm ostā


Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK noteikumiem Nr.327 (10.05.2005)  

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. apkalpes mantu deklarācija - dokuments, kas sniedz informāciju par apkalpes locekļu personīgajām mantām un ir iesniedzams, kuģim ienākot ostā (1.pielikums);

1.2. apkalpes saraksts - dokuments, kas sniedz informāciju par apkalpes sastāvu, apkalpes locekļu skaitu un personas datiem un ir iesniedzams, kuģim ienākot ostā un izejot no tās (2.pielikums);

1.3. izpriecu kuģis - kuģis, kas starptautiskajos reisos pārvadā tūristus, kuri noteiktā kārtībā uz noteiktu laiku apmeklē vienu vai vairākas ostas. Kuģa reisos parasti nav paredzēta citu pasažieru iekāpšana vai izkāpšana, kā arī kravas operācijas;

1.4. jahta - sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis ar burām vai dzinēju vai ar burām un dzinēju, ar ūdensizspaidu līdz 80 tonnām;

1.5. jūras sanitārā deklarācija - dokuments, kas sniedz informāciju par to personu veselības stāvokli, kuras atrodas uz kuģa reisa laikā un kuģim ienākot ostā (3.pielikums);

1.6. robežkontroles un ostas kontroles dienesti - Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes, Pārtikas un veterinārais dienests un medicīniski sanitārās pārbaudes punkti (ja ostā šāda punkta nav, - attiecīgais teritoriālais vides veselības centrs un Latvijas Jūras administrācijas ostas kontroles dienests);

1.7. kravas deklarācija - starptautiskais muitas kravas dokuments, kas sniedz vispārēju informāciju par kravu, kas atrodas uz kuģa (4.pielikums);

1.8. kuģa brīvas prakses apliecība - dokuments, kas apliecina, ka robežkontroles un ostas kontroles dienestu amatpersonas ir devušas atļauju kuģim ostā veikt ostas operācijas (5.pielikums);

1.9. kuģa krājumu deklarācija - dokuments, kas sniedz informāciju par kuģa krājumiem (par lietām, kas paredzētas kuģa apkalpes un pasažieru patēriņam, kā arī par lietām, kas nepieciešamas kuģa darbībai, ieskaitot degvielu un smēreļļas, bet izņemot rezerves daļas un iekārtas) (6.pielikums);

1.10. kuģa manifests - dokuments, kas ietver uz kuģa esošās kravas konosamentu uzskaitījumu;

1.11. ostas formalitātes - šo noteikumu III nodaļā minēto dokumentu pārbaude, lai atļautu kuģim ostā veikt ostas operācijas vai iziet no ostas;

1.12. pasažieru saraksts - dokuments, kas sniedz informāciju par kuģa pasažieriem (7.pielikums);

1.13. vispārējā deklarācija - pamatdokuments, kas sniedz vispārēju informāciju par kuģi un ir iesniedzams, kuģim ienākot ostā un izejot no tās (8.pielikums).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.02.2002. noteikumiem nr.81)

2. Šie noteikumi nosaka ostas formalitātes, kādas tiek kārtotas, kuģim ienākot ostā un izejot no tās, izņemot karakuģus un Latvijas Republikas kuģus, kas tiek izmantoti nekomerciāliem mērķiem.

 

II. Vispārējās ostas formalitātes, kuģim ienākot ostā un izejot no tās

3. Kuģa aģents kārto ostas formalitātes, ja kuģis ienāk ostā pēc Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas, vai atstāj ostu, lai šķērsotu Latvijas Republikas valsts robežu. Ostas, kurās var kārtot ostas formalitātes, noteiktas šo noteikumu 9.pielikumā.

4. Kuģa kapteinis informē kuģa aģentu par kuģa ienākšanas laiku septiņdesmit divas, četrdesmit astoņas, divdesmit četras un divas stundas iepriekš, bet par iziešanu no ostas - četras stundas iepriekš. Kuģa aģents informē robežkontroles un ostas kontroles dienestus par kuģa ienākšanu ostā vai iziešanu no tās ne vēlāk kā divas stundas iepriekš.

5. Kuģa aģents kopīgi ar piestātnes operatoru (stividoru) nosaka kuģa pietauvošanas laiku un vietu un informē par to ostas kontroles dienestu.

6. Ja kuģis atbilstoši Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktajam Starptautiskās jūrniecības organizācijas klasifikatoram pārvadā bīstamās kravas, kuģa kapteinis ar kuģa aģenta starpniecību iesniedz robežkontroles un ostas kontroles dienestiem nepieciešamo papildu informāciju par kravu.

7. Kuģim ienākot ostā, kuģa kapteinis vai viņa pilnvarota persona ar kuģa aģenta starpniecību sniedz robežkontroles un ostas kontroles dienestiem vispārēju informāciju par kravu, kas paliek uz kuģa. Kuģim izejot no ostas, minēto informāciju par kravu neiekļauj kravas deklarācijā.

8. Pēc kuģa pietauvošanas vai pirms tā attauvošanas kuģa kapteinis vai viņa pilnvarota persona iesniedz kuģa aģentam šo noteikumu III nodaļā minētos dokumentus. Kuģa aģents nogādā šos dokumentus attiecīgajiem robežkontroles un ostas kontroles dienestiem un nokārto formalitātes kuģa ienākšanai ostā vai iziešanai no tās.

9. Pamatojoties uz šo noteikumu III nodaļā minētajos dokumentos norādīto informāciju, robežkontroles un ostas kontroles dienestu amatpersonas pieņem lēmumu par formalitāšu kārtību atbilstoši šo noteikumu 22.punktā noteiktajai ostas formalitāšu tehnoloģiskajai shēmai un informē par to kuģa aģentu.

10. Robežkontroles un ostas kontroles dienesta amatpersonas, pamatojoties uz šo noteikumu III nodaļā minētajos dokumentos norādīto informāciju, pārliecinās, vai kuģa ienākšana ostā vai iziešana no tās ir likumīga, un kuģim tiek atļauts, atļauts ar ierobežojumiem vai aizliegts veikt ostas operācijas, kā arī atļauts vai aizliegts iziet no ostas.

11. Valsts robežsardzes amatpersonas, pamatojoties uz apkalpes sarakstā sniegto informāciju, pārbauda apkalpes locekļu iebraukšanu Latvijā vai izbraukšanu no tās. Attiecīgās amatpersonas ir tiesīgas pārbaudīt apkalpes locekļu personu apliecinošos dokumentus, ja ir pamatotas aizdomas, ka apkalpes sarakstā sniegtā informācija ir nepilnīga vai neatbilst faktiskajam stāvoklim.

12. Valsts robežsardzes amatpersonas pārbauda pasažieru personu apliecinošos dokumentus, kā arī pasažieru sarakstu.

13. Kuģa īpašniekam un kapteinim ir pienākums pieņemt atpakaļ uz kuģa personas, kuras ieradušās Latvijā ar šo kuģi, ja tām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir liegta ieceļošana Latvijā.

14. Pēc ostas formalitāšu nokārtošanas un robežkontroles un ostas kontroles dienestu atļaujas saņemšanas kuģa aģents kuģim izsniedz attiecīgi noformētu:

14.1. kuģa brīvas prakses apliecību - kuģim ienākot ostā;

14.2. atļauju kuģa iziešanai no ostas (10.pielikums) - kuģim izejot no ostas.

15. Atļaujas kuģa iziešanai no ostas derīguma termiņu nosaka attiecīgās ostas noteikumi.

16. Ostas formalitātes tiek uzskatītas par nokārtotām, ja robežkontroles un ostas kontroles dienestu amatpersonas ir parakstījušas šo noteikumu 14.punktā minētos dokumentus. Ja kuģa aģents ir saņēmis mutisku attiecīgo robežkontroles un ostas kontroles dienestu piekrišanu kuģa brīvai praksei ostā vai tā iziešanai no ostas, kuģa brīvas prakses apliecību vai atļauju kuģa iziešanai no ostas paraksta kuģa aģents.

17. Ja kuģa kapteinis ar kuģa aģenta starpniecību ir saņēmis attiecīgu muitas dienesta atļauju, uz kuģa ir atļauts veikt kravas operācijas arī pirms kuģa brīvas prakses apliecības saņemšanas. Cauruļvadu pievienošanas un balasta operācijas uz tankkuģiem var veikt bez šādas atļaujas saņemšanas.

18. Līdz kuģa brīvas prakses apliecības saņemšanai vai pēc atļaujas kuģa iziešanai no ostas saņemšanas uz kuģa drīkst uzkāpt tikai locis un deviators. Citas personas uz kuģa drīkst uzkāpt pēc kuģa kapteiņa pieprasījuma, ja par to informēta Valsts robežsardze. Par jebkuras personas atrašanos uz kuģa ir atbildīgs attiecīgā kuģa kapteinis.

19. Pēc atļaujas kuģa iziešanai no ostas saņemšanas nav pieļaujamas izmaiņas kuģa apkalpes, pasažieru un kravas sastāvā. Ja šādas izmaiņas ir nepieciešamas, kuģa aģents par to informē ostas kontroles dienestu un atkārtoti izsniedz atļauju kuģa iziešanai no ostas.

20. Šo noteikumu prasības neierobežo robežkontroles un ostas kontroles dienestu amatpersonas likumu un citu normatīvo aktu ietvaros pārbaudīt kuģi, pieprasīt papildu informāciju, kā arī veikt citus pasākumus vai pārbaudes, ja ir pamatotas aizdomas, ka iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai būtiski atšķiras no faktiskā stāvokļa.

21. Šo noteikumu 20.punktā minētie pasākumi un pārbaudes veicamas, ievērojot 1965.gada Starptautiskajā konvencijā par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu noteikto standartu un ieteicamās prakses prasības, un pēc iespējas īsākā laikā, lai neaizkavētu kuģa darbību.

22. Ostas pārvalde, saskaņojot ar Valsts robežsardzi un citiem robežkontroles un ostas kontroles dienestiem, izstrādā ostas formalitāšu tehnoloģisko shēmu, kurā nosaka:

22.1. vietu (telpas), kur tiek kārtotas ostas formalitātes;

22.2. robežkontroles un ostas kontroles dienestu un citu robežkontroles punkta teritorijā darbojošos juridisko personu sadarbības kārtību.

III. Ostas formalitāšu kārtošanai iesniedzamie dokumenti

23. Ienākot ostā pēc Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas, kuģa kapteinis iesniedz kuģa aģentam šādus dokumentus:

23.1. vispārējo deklarāciju - piecus eksemplārus;

23.2. kravas deklarāciju - divus eksemplārus (izņēmuma gadījumos kravas deklarācijas vietā var iesniegt kuģa manifestu);

23.3. kuģa krājumu deklarāciju - divus eksemplārus;

23.4. apkalpes mantu deklarāciju - divus eksemplārus;

23.5. apkalpes sarakstu - divus eksemplārus;

23.6. pasažieru sarakstu - divus eksemplārus;

23.7. jūras sanitāro deklarāciju - vienu eksemplāru;

23.8. kuģa atkritumu deklarāciju (11.pielikums) - vienu eksemplāru.

24. Izejot no ostas, lai šķērsotu Latvijas Republikas valsts robežu, kuģa kapteinis iesniedz kuģa aģentam šādus dokumentus:

24.1. vispārējo deklarāciju - piecus eksemplārus;

24.2. kravas deklarāciju - divus eksemplārus;

24.3. apkalpes sarakstu - divus eksemplārus;

24.4. pasažieru sarakstu - divus eksemplārus.

25. Jahtas kapteinis kārto ostas formalitātes, ja jahta ienāk ostā pēc Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas vai iziet no tās, lai šķērsotu Latvijas Republikas valsts robežu. Jahtas kapteinis iesniedz jahtklubam (ja tāda nav, - ostas kontroles dienestam) jahtas deklarāciju (12.pielikums) divos eksemplāros.

26. Vispārējo deklarāciju, pasažieru sarakstu un kravas deklarāciju robežkontroles un ostas kontroles dienestiem iesniedz, ja tā ir datēta un to ir parakstījis kapteinis, kuģa aģents vai cita persona, ko attiecīgi pilnvarojis kapteinis. Kuģa krājumu deklarāciju robežkontroles un ostas kontroles dienestiem iesniedz, ja tā ir datēta un to ir parakstījis kapteinis vai cits kuģa virsnieks, ko attiecīgi pilnvarojis kapteinis un kas personiski pārzina faktus, kuri attiecas uz kuģa krājumiem. Apkalpes mantu deklarāciju un apkalpes sarakstu robežkontroles un ostas kontroles dienestiem iesniedz, ja tas ir datēts un to ir parakstījis kapteinis vai cits kuģa virsnieks, ko attiecīgi pilnvarojis kapteinis. Jūras sanitāro deklarāciju robežkontroles un ostas kontroles dienestiem iesniedz, ja tā ir datēta un to ir parakstījis kapteinis. Jahtas deklarāciju robežkontroles un ostas kontroles dienestiem iesniedz, ja to ir parakstījis kuģa kapteinis vai tā pilnvarota persona.

(MK 10.05.2005. noteikumu nr.327 redakcijā)

26.1 Šo noteikumu 23. un 24.punktā minētos dokumentus var iesniegt uz standartizētām vienkāršotām veidlapām, ko Starptautiskā jūrniecības organizācija iesaka un reproducē, pamatojoties uz 1965.gada Starptautisko konvenciju par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu, kura bija spēkā 1997.gada 1.maijā.

(MK 10.05.2005. noteikumu nr.327 redakcijā)

IV. Ostas formalitātes īpašos gadījumos

27. Ja kuģis vai jahta ienāk Latvijas ostā vai iziet no tās, neatstājot Latvijas Republikas teritoriālos ūdeņus vai ekonomisko zonu, kapteinis informē ostas kontroles dienestu vai jahtklubu par ienākšanu ostā vai iziešanu no tās. Valsts robežsardzes un muitas kontrole uz šādiem kuģiem vai jahtām tiek veikta tikai tad, ja ir pamatotas aizdomas par imigrācijas vai muitas noteikumu pārkāpumiem. Uz šāda kuģa jābūt apkalpes sarakstam un apkalpes locekļu personu apliecinošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, uz jahtas jābūt jahtas deklarācijai.

28. Ostas formalitāšu kārtošanas vietu un kārtību jahtām nosaka attiecīgās ostas pārvalde pēc saskaņošanas ar robežkontroles un ostas kontroles dienestiem. Jahtklubs (ja tāda nav, - ostas pārvalde) nodrošina attiecīgo ostu ar jahtas deklarāciju veidlapām un reģistrē aizpildītās jahtas deklarācijas. Informāciju par jahtu kustību ostā nodrošina ostas kontroles dienests vai attiecīgais jahtklubs. Jahtklubi un ostas, kurās var kārtot ostas formalitātes, noteiktas šo noteikumu 13.pielikumā.

29. Terminālos, kuros pienāk pasažieru kuģi, izpriecu kuģi, kravu un pasažieru prāmji un citi līdzīga tipa kuģi, ostas pārvalde pēc saskaņošanas ar robežkontroles un ostas kontroles dienestiem var noteikt īpašas kuģu pārbaudes vietas, kur pasažieru un kravas pārbaude notiek pēc caurlaides principa - rindas kārtībā, izmantojot divkanālu sistēmu, - lai nodrošinātu nepārtrauktu pārbaudes norisi.

30. Ārvalstu kuģi, to aprīkojums un personāls, kas pēc Latvijas Jūras administrācijas meklēšanas un glābšanas dienesta vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Jūras vides pārvaldes lūguma piedalās jūras piesārņojuma vai cita veida avārijas seku likvidācijas pasākumos, ir pakļauti tikai Valsts robežsardzes kontrolei.

31. Ja kuģis ienāk ostā, tikai lai nogādātu krastā slimus vai ievainotus apkalpes locekļus, pasažierus vai citas personas, kam nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība, un gatavojas to nekavējoties atstāt, kapteinis ar kuģa aģenta starpniecību iesniedz robežkontroles un ostas kontroles dienestiem tikai jūras sanitāro deklarāciju un, ja to pieprasa attiecīgā kontroles dienesta amatpersona, vispārējo deklarāciju.

V. Noslēguma jautājums


32. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumus Nr.347 "Robežkontroles kārtība ostās" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 260./262.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(Atsauce MK 10.05.2005. noteikumu nr.327 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Pa­domes 2002.gada 18.februāra Direktīvas 2002/6/EK par pārskata formali­tātēm kuģiem, kuri pienāk Kopienas dalībvalstu ostās un/vai atiet no tām.


Ministru prezidenta vietā - vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedrs                                                         A.Gorbunovs

Satiksmes ministrs                                                                                                V.Krištopans

 

Lejupielādēt pielikumus:

jjdjd 


Notikumu kalendārs
2020-11 Oktobris 2020
P O T C P S Sv
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
no events