SeaClub
Reģistrācija
 • Nirvana
 • Baltsails
2006-09-22
Ievietoja: Kategorija: Dažādi

Pasaulē populārākais ekosertifikāts – Zilais karogs

Zilais karogsZilais Karogs patlaban ir pasaulē populārākais tūrisma ekosertifikāts. To labi pazīst gan iedzīvotāji, gan pašvaldību un vides institūciju speciālisti. Šo eko-sertifikātu piešķir trijās kategorijās: peldvietām, jahtu ostām, kā arī individu-ālajām jahtām.

2006. gadā zilais karogs plīvos 30 ziemeļu puslodes valstu 2549 pludmalēs un 638 jahtu ostās. 2005. gadā šis sertifikāts bija piešķirts 2472 pludmalēm un 635 jahtu ostām. Latvijā zilais karogs šogad plīvos Ventspils pludmalē un jahtu ostā, Liepājas pludmalē, Jūrmalā Bulduros un Majoros, Engures pagas-ta kempingā «Abragciems» un pirmo reizi Daugavpils Lielā Stropu ezera pludmalē. 2006. gads Zilā Karoga kustības vēsturē Latvijā ieies kā pirmais, kad šis ekosertifikāts piešķirts iekšzemes peldvietai.


Kas ir Zilais Karogs?


Vai tā ir balva pašvaldībai – par to, ka ūdens ir tīrs, ka peldvieta tiek uzturēta kārtībā, ka tiek ievērota vides likumdošana? Taču tas nav tikai pašvaldības nopelns. Tā ir balva visai pilsētai un tās iedzīvotājiem par to, ka viņi savu roku pielikuši, lai tāds sertifikāts būtu. Un arī turpmāk tas ir pašu iedzīvotāju rokās, vai Zilais Karogs viņiem paliks. Tas ir viens no veidiem, kā pašvaldī-ba sevi var parādīt citiem. Tā ir arī liela atbildība un papildu rūpes. Uzvijo-ties zilajam karogam Latvijas peldvietās, tas uzreiz ir pamanāms visā pasau-lē, jo, lai arī šogad peldvietās plīvos 2549 karogi, tas tomēr ir maz. Un seši Latvijas peldvietu karogi nav nemaz tik maza daļiņa šajā kustībā. Tas ir daudz. Arī Lietuvas peldvietās šogad uzvīsies seši karogi. Igaunijā pirms ga-da bija trīs karogi peldvietām.
Zilais Karogs ir saistīts arī ar tūrismu. Mūsdienās cilvēki, izvēloties vietu, kur pavadīt atvaļinājumu, ļoti bieži priekšroku dod tām pilsētām, kuru pel-dvietām piešķirts Zilais Karogs, jo tas nozīmē, ka peldūdens kvalitāte atbilst visiem standartiem, ka par atpūtnieku un peldētāju drošību rūpējās glābšanas dienests, ka bērni var droši rotaļāties un viņiem būs interesanti pavadīt laiku pie ūdens. Latvijā vēl tas nav tik izplatīti, bet Eiropā tūristi tam pievērš lielu uzmanību.
Tomēr ne tikai tūrisma jomā Zilais Karogs ir būtisks. Tas ir apliecinājums tam, ka konkrētā pašvaldība domā par vides aizsardzību, ūdens attīrīšanas iekārtām un to uzlabošanu, ka rūpējas par aizsargājamo dabas teritoriju sa-kopšanu un aizsardzību, ka lielu nozīmi piešķir arī informācijas sniegšanai gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. Pašvaldībām Zilā Karoga gadā ir jānoorganizē vismaz pieci vides izglītības pasākumi, kas var būt dažādi. Pirms dažiem gadiem Jūrmalā pludmalē uz sienas bērni zīmēja piekrastes kukaiņus. Zīmējumus ir iespējams apskatīt vēl šodien. Pateicoties Zilajam Karogam, pašvaldības iesaistās starptautiskos vides pasākumos: Ūdens die-nā, Zemes dienā, kā arī starptautiskajā Vides dienā, kad parasti notiek karo-ga pacelšanas pasākumi.

Zilais Karogs jahtu ostām

Lai šo ekosertifikātu saņemtu jahtu osta, tai ir jāatbilst 22 kritērijiem, to skaitā vides izglītības, vides pārvaldes, drošības un servisa, kā arī ūdens kva-litātes nosacījumiem. Jahtu ostā ir jābūt pieejamai informācijai par dabas liegumiem un aizsargājamām teritorijām, kas atrodas ostas tuvumā, jābūt pieejamam vides uzvedības kodeksam, informācijai par Zilo Karogu jahtām un viena gada laikā jānodrošina vismaz trīs vides izglītības pasākumi. Vides pārvaldes nosacījumi nosaka to, ka jahtu ostā jābūt pieejamiem konteineriem kaitīgo atkritumu (krāsas, šķīdinātāji, eļļas, akumulatori, lampas utt.) savāk-šanai, kas atbilst apkārtējās vides drošības prasībām, jābūt iespējai dalītai at-kritumu savākšanai, iespējām izsūknēt tualetes tvertnes, jānodrošina remonta ūdeņu un jahtu mazgāšanas ūdeņu nenokļūšanu jahtu ostas teritorijā, ūdenī un notekūdeņu sistēmās. Drošības un servisa kritērijs nosaka to, ka ostā jābūt rīcības plānam ugunsgrēka vai citas avārijas gadījumā, neatliekamās palīdzī-bas un glābšanas aprīkojumam, kas ir novietots labi redzamā vietā. Ūdens kvalitāte – ostas teritorijā vizuāli tīrs ūdens (bez eļļas, notekūdeņiem vai ci-tiem redzamiem piesārņojumiem).

Zilais Karogs jahtām


Jau daudzus gadus Zilo Karogu piešķir arī jahtām. Ekosertifikātu saņem tie jahtu kapteiņi un īpašnieki, kas ir apņēmušies ievērot apkārtējas vides aiz-sardzības noteikumus, parakstot jahtu īpašnieku un vadītāju Zilā Karoga ap-balvojuma Ētikas un uzvedības kodeksu. Tajā viņi sola:

 • neizmest atkritumus jūrā vai piekrastē;
 • neiztukšot septiskās tvertnes piekrastes ūdeņos un jutīgajās dabas teritorijās jūrā;
 • nodrošināt, lai bīstamie un/vai toksiskie atkritumi (eļļas, krāsas, izlietotās baterijas, tīrīšanas līdzekļi u.c.) nenokļūst jūrā un tiek nogādāti nodošanai jahtu ostā vai atbilstošā atkritumu apsaim-niekošanas uzņēmumā;
 • atbalstīt un izmantot otrreizējās pārstrādes iespējas, ja iespē-jams, šķirojot papīra un stikla atkritumus;
 • lietot videi draudzīgākos pieejamos produktus apkopes un re-montu darbu veikšanai, kā arī izmantot ķīmiskās vielas efektīvi un saprātīgi;
 • ziņot par piesārņojumu vai citiem vides aizsardzības normatīvu pārkāpumiem atbildīgajām institūcijām;
 • nepielietot aizliegtas zvejas metodes un respektēt zvejas aizlie-guma periodus;
 • aizsargāt jūras dzīvniekus un augus;
 • respektēt dabas un vides aizsardzības noteikumus attiecībā uz jutīgajām un aizsargājamajām dabas teritorijām;
 • nebojāt jūras gultni;
 • netraucēt zvejošanas norisi;
 • neiegādāties un nelietot priekšmetus, kas ir pagatavoti no ar-heoloģiskajiem ūdens objektiem vai aizsargājamās sugas;
 • iedrošināt arī citus zēģelētājus rūpēties par apkārtējo vidi.

Īsa Zilā Karoga hronoloģija Latvijā

1997. gads – Zilā Karoga kustībā iesaistās Ventspils un Liepāja.
1998. gads – Zilo Karogu saņem Ventspils pludmale.
1999. gads – pirmo zilo karogu Baltijas valstīs paceļ Ventspils pludmalē.
2000. gads – Zilais Karogs Majoru pludmalei Jūrmalā un jahtu centram «Andrejosta».
2001. gads – Zilais Karogs pirmo reizi Liepājai.
2002. gads – Zilais Karogs Ventspils jahtu ostai un Bulduru pludmalei Jūr-malā.
2005. gads – Zilais Karogs Engures pagasta kempingam «Abragciems»
2006. gads – pirmo reizi Zilais Karogs piešķirts iekšzemes peldvietai – Lielā Stropu ezera peldvietai Daugavpilī.

Birkas: ekosertifikāts tūrisms zilais karogs 

0 cilvēki ir atstājuši komentārus par šo rakstu

Atstāj savu komentāru

Notikumu kalendārs
2021-02 Janvāris 2021
P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
no events